ทำไมใช้คำสั่ง ls ที่ root directory ไม่ได้

คุณจะไม่สามารถใช้คำสั่ง ls ใน subdirectory root ได้ แต่ SNAP เปลี่ยนมาใช้คำสั่ง?help?แทนครับซึ่งจะได้ผลลัพธ์ดังตารางข้างล่างนี้

/root> help
about      alias      cat       cd
chgrp      chmod      chown      clear
cmp       cp       date       debug
df       echo      exit       find