ทำไมเมื่อแก้ไข Application แล้ว บน SNAP board ยังให้ผลเหมือนเดิม ต้อง reset board จึงจะได้

เราต้องใช้ Parameter -r เพื่อให้ JVM เริ่มทำงานใหม่ ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้ จากการใช้คำสั่ง ?java? ดังรูปข้างล่าง

/root>?java
Start the JVM.
Syntax: java [OPTIONS] FILE [ARGS] [&]
Available options:
-classpath PATH Additional classpath.
-r Restart JVM before running java program.
-v Verbose.
-w Disable verifying of java classes.
The size of the heap can be set in snap.ini by setting the HEAPSIZE variable.
The default classpath can be set in ish.ini by setting the CLASSPATH variable.
FILE is the class that contains the main() function.
ARGS is an optional number of arguments that will be passed to
the main() function in FILE.
If & is specified the java program will be launched as a background process
and the control will returned to shell when the main() function returns.
	
Observe that when a class file has been updated, the JVM must
be restarted. When the JVM is restarted all Java threads will
be aborted.