ควบคุม 7’Segments ด้วย SAA1064

โดยทั่วไปแล้วการควบคุม 7’segments จะต้องใช้ 2 ports คือ Data port กับ Scan port ลองเปลี่ยนวิธีการ โดยใช้ I2C ร่วมกับ SAA1064 เพื่อควบคุม 7’segments. ซึ่งจะทำงานได้ง่ายกว่าเนื่องจาก SAA1064 จะสแกน 7’segments ให้เองโดยอัตโนมัติ เราเพียงแต่ส่งข้อมูลที่ต้องการแสดงผลเขาไปไว้ที่ memory ของ SAA1064 เท่านั้น

อุปกรณ์ในการทดลอง

 1. SNAP Board and Baseboard
 2. 7’segments Board

led03

ความรู้เบื้องต้นของโครงงาน

I2C (ไอ-สแคว-ซี) หรือ ชื่อเต็มๆ ว่า Inter-Integrated Circuit เป็นผลงานการวิจัยของ บริษัท Philips Semiconductors เพื่อใช้สำหรับติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกที่มีความเร็วต่ำ เนื่องจากได้ออกแบบลักษณะของการสื่อสารเป็นแบบอนุกรม (Synchronous) โดยใช้สายสัญญาณ เพียง 2 เส้นเท่านั้นคือ

 • Serial Data (SDA)
 • Serial Clock (SCL)

i2c

ทำให้สามารถต่ออุปกรณ์ภายนอกไปบน Bus เดียวกันได้สุงสุดที่ 112 ตัว โดยมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลใน Standard mode ที่ 100Kbits/s และ Low-speed mode ที่ 10Kbits/s สามารถอ่านเพิ่มเิติ่มได้จาก Wikipedia และ Thaimicrotron.com

7’segments จะเป็นตัวที่แสดงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของตัวเลขฐานสิบหก(0 ถึง F) โดยการทดลองนี้กำหนดให้มีการ Mapping ระหว่าง Digits ของ 7’segment กับ Databit ไว้ดังตารางข้างล่างนี้

DIGITs a b c d e f g dt
DATA(bit) D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

led

Mapping 7’segment display

segment-display

รายละเอียดของโครงงาน

เนื่องจาก SNAP ได้รับการออกแบบให้ใช้กับ TILT400 ซึ่งมีการซ้อนทับระหว่างขา I2C กับขา CAN bus ซึ่งทางบริษัทเห็นว่าไม่สะดวกในการใช้งานจึงได้ออกแบบ Baseboard ใหม่เพื่อให้สามารถใช้งาน I2C ได้พร้อมๆ กับ Can bus ดังนั้นจึงต้องมีการเพิ่มคำสั่งเข้าไปในขั้นตอนของการสร้าง Constructor ของคลาส CTRLLED ด้วยคำสั่งข้างล่าง

   SNAP.setI2CPinSet(SNAP.I2C_ALTPINS);

โครงงานนี้ประกอบไปด้วยโปรแกรม 2 ตัว ซึ่งมีชื่อและหน้าที่การทำงานดังต่อไปนี้

CTRLLED.java

เริ่มจากการประกาศ CTRLLED extends จาก I2CPort

   public class CTRLLED extends I2CPort {
   }

สร้าง Constructor และ อ้างถึง super() function เพืออ้างถึงคุณสมบัติทั้งหมด ของ I2CPort

   public CTRLLED() {
     super();
     SNAP.setI2CPinSet(SNAP.I2C_ALTPINS); //ย้ายขาที่ทับกันระหว่าง Canbus กับ I2C
     setClockDelay(8);
     setAddress((byte) (ADDRESS >> 1)); 
     InitialLED();
  }

เริ่มต้นจากการกำหนดหมายเลข Address ให้กับ SAA1064, ตำแหน่งของ Memory, และ Control, Databuffer สำหรับ โปรแกรม

   final byte ADDRESS = 0x70; //slave address
   final byte SUBADDR0 = 0x00;
   final byte SUBADDR1 = 0x01;
   final byte SUBADDR2 = 0x02;
   final byte SUBADDR3 = 0x03;
   final byte SUBADDR4 = 0x04;

   private byte CONTROL = 0x00;
   private byte DIGIT1 = 0x00;
   private byte DIGIT2 = 0x00;
   private byte DIGIT3 = 0x00;
   private byte DIGIT4 = 0x00;

 
ทำความเข้าใจกับตำแหน่งของ control register และ control bits บน SAA1064
 
controls

 • S = start condition
 • P = stop condition
 • A = acknowledge
 • X = don?t care
 • A1, A0 = programmable address bits
 • SC, SB, SA = subaddress bits
 • C6 to C0 = control bits
 • PR = POWER RESET flag

Subaddressing
ใช้สำหรับการกำหนดว่าเราจะเขียน ข้อมูลไปที่ Control Register หรือ ว่าส่งข้อมูลไปแสดงผลที่ 7’segment Digit1, Digit2, Digit3, Digit4 ตามตารางข้างล่าง

SC SB SA Function
0 0 0 Control Register
0 0 1 Digit 1
0 1 0 Digit 2
0 1 1 Digit 3
1 0 0 Digit 4

Control bits ซึ่งแต่ละบิทมีความหมายและหลักการทำงานดังต่อไปนี้

 • C0
  • ‘0’ = static mode, i.e. continuous display of digits 1 and 2
  • ‘1’ = dynamic mode, i.e. alternating display of digit 1 + 3 and 2 + 4 [selected]
 • C1
  • ‘0’ = digits 1 + 3 are blanked
  • ‘1″ = digits 1 + 3 are not blanked [selected]
 • C2
  • ‘0’ = digits 2 + 4 are blanked
  • ‘1’ = digits 2 + 4 are not blanked [selected]
 • C3
  • ‘1’ = all segment outputs are switched-on for segment test
 • C4
  • ‘1’ = adds 3 mA to segment output current
 • C5
  • ‘1’ = adds 6 mA to segment output current [selected]
 • C6
  • ‘1’ = adds 12 mA to segment output current [selected]

C4, C5, C6 เป็นบิทสำหรับปรับค่าความสว่างของ 7’segment โดย ถ้าเป็น ‘1’ หมด จะให้ความสว่างสูงสุด และ ถ้าเป็น ‘0’ หมด จะให้ความสว่างน้อยที่สุด
 
เริ่ม initial SAA1064 ด้วย Function ” InitialLED ( ) ”

   private void InitialLED() {
   byte[] buf = new byte[6];

      SetDynamicMode(); // dynamic mode
      SetDigit13(); // digits 1 + 3 are not blanked
      SetDigit24(); // digits 2 + 4 are not blanked
      SetBright(3); // setting bright level 3

      buf[0] = 0x00;
      buf[1] = CONTROL;
      buf[2] = 0x00; //set Digit 1 OFF;
      buf[3] = 0x00; //set Digit 2 OFF;
      buf[4] = 0x00; //set Digit 3 OFF;
      buf[5] = 0x00; //set Digit 4 OFF;

      WriteManyByte(buf);
   }

 
Mapping Charactor ‘0’ to ‘F’ เข้า กับ Display Digit บน 7’segment. ตามที่ได้อธิบายและยกตัวอย่างไว้ข้างบน

   private byte ConvertCharToSegment(char ch) {
   byte result = 0x00;
   switch (ch) {
   case ' ': result= 0x00; break;
   case '0': result= 0x3F; break;
   case '1': result= 0x06; break;
   case '2': result= 0x5B; break;
   case '3': result= 0x4F; break;
   case '4': result= 0x66; break;
   case '5': result= 0x6D; break;
   case '6': result= 0x7D; break;
   case '7': result= 0x07; break;
   case '8': result= 0x7F; break;
   case '9': result= 0x6F; break;
   case 'A': result= 0x77; break;
   case 'B': result= 0x7C; break;
   case 'C': result= 0x39; break;
   case 'D': result= 0x5E; break;
   case 'E': result= 0x79; break;
   case 'F': result= 0x71; break;
   case 'N': result= 0x54; break;
   case 'O': result= 0x5C; break;
   case 'Y': result= 0x6E; break;
   default: result= 0x40;
   } //switch (ch);
   return(result);
}

TestLED.java

   public class TestLED {
   public static void main(String[] args) {
   CTRLLED LED = new CTRLLED();
   LED.ShowDisplay('1','2','3','4');
  }
}

 
ลำดับขั้นการทดลอง

 1. Upload แฟ้ม TestLED.class และ CTRLLED.class เข้าไปใน Subdirectory /classes
 2. Login เข้าไปยัง SNAP จากนั้นให้เข้าไปที่ /classes Execute TestLED.class ด้วยคำสั่ง java -r TestLED
 3. จะได้ตัวเลข 1, 2, 3, 4 ตามรูป

Download Files

Datasheet
Schematic
SourceCode